Anskaffelser

  Utskriftsvennlig versjon

 

Status: Under arbeid

Godkjent av: n/a

Versjon: n/a

Dato: n/a

  

Arkivrutine for saksbehandlere som jobber med anskaffelser er regulert av Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Dette medfører at en del dokumenter i slike saker skal være unntatt offentligheten.

 

Paragrafen som brukes når dokumenter skal unntas offentligheten er Offentleglova § 23 3. ledd som sier at «[d]et kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjor

 

Saken i Public 360 skal være offentlig, men dokumentene skal graders i henhold til tabellen nedenfor.

 

Dokumenttype

Tilgangskode

Skjerme navn

Dokumentkategori

Kommentar

Referat fra brukerutvalg (frem til kontakt)

Unntatt offentlighet

-

Internt notat/epost uten   oppfølging

 

Konkurransegrunnlag

Ugradert

-

Dokument ut

 

Skjema for anbud/tilbudsåpning

Unntatt offentlighet

 

Internt notat/epost uten   oppfølging

 

Anskaffelsesprotokoll

Ugradert

-

Internt notat/epost uten oppfølging

 

Innkomne tilbud

Unntatt offentlighet

Nei

 

Skal påføres mottatt dato   og klokkeslett for hånd etter hvert som de kommer inn, og journalføres etter   tilbudsfristen og før innstillingen lages

Evaluering

Unntatt   offentlighet

-

Internt notat/epost uten oppfølging

 

Tilleggsinformasjon fra leverandører

Unntatt offentlighet

Nei

Dokument inn

 

Brev til tapende tilbydere

Ugradert

Nei

Dokument ut

Bør vurderes om dette skal unntas offentlighet da   de inneholder konkrete opplysninger om leverandørens tilbud

Tildelingsbrev

Ugradert

Nei

Dokument ut

Bør vurderes om dette skal   unntas offentlighet da de inneholder konkrete opplysninger om leverandørens   tilbud

Vinnende tilbud

Unntatt   offentlighet

Nei

Dokument inn

 

Signert kontrakt av begge parter

Unntatt offentlighet

-

Internt notat/epost uten   oppfølging

Oppbevares i   kontraktsarkivet

Svar på innsynsbegjæring av dokumenter

Unntatt   offentlighet

 

 

Unntas etter Off.l § 13, fvl. § 13.