Oversikt over innhold i saksarkivene

  Utskriftsvennlig versjon

Status: Under arbeid

Godkjent av:

Versjon:

Dato:

Organisasjon og   administrasjon 

000

Statistikk – Pleie- og   omsorgstjenester

007

Etiske handlingsplaner

024

Samarbeid mellom kommune og   stat (eks. korrespondanse ifm. tilsyn)

027

Samarbeid mellom kommune og   private aktører (eks. avtaler, korrespondanse ifm. f.eks. utbygging)

027 H31

Samarbeid mellom   omsorgsdistrikt og frivillige organisasjoner

031 K22

Miljøfyrtårnsertifisering

032

Kompetanseplan

035

Brukerråd (bestående av   pårørende, ansatte+leder)

- Innkalling+referat

- Retningslinjer

034

Organisering/organisasjonsplan  

034

Bemanningssituasjon

038

BATE (eksternt)

044

Delegering av fullmakter –   eks. tilgang til Visma HR, Altinn

046

Konsulentbistand (eks.   korrespondanse med vikarbyråer)

047

Interne rutiner

057

Avleveringslister (oversikt   over materiale som er avlevert til Dokumentsenteret)

060 X20 &31

ROS-analyser

061

Internmagasin (f.eks.   «Hendelse»)

062

Felles informasjon til eldre   i omsorgsdistriktet

064 X57

Personregister – Søknader til   datatilsynet

071

Prosjekt om brukermedvirkning  

071

Serviceerklæringer

071 H40 &32

Brukerundersøkelse – Botilbud   og livskvalitet

073

Sandnes eldreforening –   Samarbeidsavtale

076

Testamentarisk gave til   enheten

076

Arbeidsmiljøpris

085

Studietur

Plan og budsjett

113

Handlingsplan

153

Budsjett

171

Overordnet   kvalitetssikringsdokument

Regnskap og   finansforvaltning

213

Anvisning/attestasjon

233

Refusjon (eks. arbeidstrening   i regi av NAV – en sak per «ansatt»)

243

Øremerkede tilskudd   (prosjektmidler – korrespondanse)

261

 

 

Forsikringer (f.eks. av   bilene)

Personalpolitikk og   -forvaltning

401

Medbestemmelse

- Innkalling+referat

- Om ordningen/retningslinjer   

408

Arbeidskonflikter, generelt   om streik

417

Praktikanter/lærlinger/arbeidspraksis  

- Korrespondanse

- Taushetserklæringer,   politiattester (attest+bekreftelse)

- Møtereferat

- Kontrakt/avtale